İletişim Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu:
Omsan Lojistik Anonim Şirketi
Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, OYAK Dragos Plaza No:10C Kat: 4-5-8
Maltepe/İSTANBUL

Veri sorumlusu sıfatıyla Omsan Lojistik A.Ş. (“Omsan”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda; Arabam Tatilde hizmetine ilişkin iletişim sürecinin yürütüldüğü çağrı merkezi görüşmeleri ve iletişim formu vasıtasıyla elde ettiğimiz kişisel verilerin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇zi̇n İşlenme Amacı, Hukuki̇ Sebebi̇ ve Toplama Yöntemi

Omsan kişisel verilerinizi, Arabam Tatilde hizmetine ilişkin faaliyetlerin yürütüldüğü internet sitesi ve mobil uygulama kapsamında bulunan ‘‘İletişim Formu’’ ve 0216 458 54 44 numaralı çağrı merkezi ile gerçekleştirilen görüşmeler vasıtasıyla temin etmektedir.

Elektronik formlar ve çağrı merkezi görüşmeleri vasıtasıyla toplanan; kimlik (ad ve soyad) ve iletişim (telefon numarası) kategorilerine dahil olan kişisel verileriniz ile, talep/şikayetler ile mesaj içeriğine ilişkin verileriniz; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma/incelemelerin yapılması, tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi ve ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK’nın 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘‘Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ ve ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇nizin 3. Taraflara Aktarılması

Kişisel verileriniz;

 • Gerekmesi halinde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılabilecektir.
 • letişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi ve sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Tedarikçiler’e aktarılabilecektir.

Ki̇şi̇sel Veri̇leri̇ni̇ze İli̇şki̇n Haklarınız

Kişisel verilerinize ilişkin;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz https://www.omsan.com/wp-content/uploads/2024/04/omsan-lojistik-ilgili-kisi-basvuru-formu.pdf adresinde yer alan ‘‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’ aracılığıyla;

 • kvkk@omsan.com.tr adresine elektronik posta göndererek,
 • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,
 • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Cevizli Mahallesi, Tugay Yolu Caddesi, OYAK Dragos Plaza No:10C Kat: 4-5-8 Maltepe/İSTANBUL adresine göndererek,
 • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kvkk@omsan.com.tr adresine e-posta göndererek,
 • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle omsanlojistik@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek,

Omsan’a iletebilirsiniz.